Modificarea legislaţiei privind drepturile, obligaţiile şi răspunderile primarilor şi viceprimarilor din România

Începând cu luna mai m-am adresat domnilor primari şi viceprimari din România şi le-am solicitat sprijinul în vederea promovării unor propuneri legislative de modificare a mai multor acte normative care stabilesc drepturile, obligaţiile şi răspunderile primarilor, astfel încât, prin semnătura lor, aceştia să nu mai răspundă în mod solidar pentru actele întocmite de specialişti sau în baza avizelor eliberate de către instituţiile abilitate ale statului.

Mă bucur să aduc la cunoştinţă faptul că acest demers nu a fost o picătură într-un ocean şi primarii şi viceprimarii au înţeles utilitatea acestei propuneri şi un număr de 1589 de conducători de unităţi administrativ teritoriale şi 113 de viceprimari din România au răspuns afirmativ, ceea ce înseamnă că în momentul de faţă 44% dintre edilii din România sprijină şi doresc modificarea legislaţiei în vigoare care reglementează atribuţiile, obligaţiile şi răspunderile primarului şi viceprimarului.

Având în vedere sprijinul pe care mi l-au acordat prin răspunsurile lor am depus la Ministerul Administraţiei şi Internelor un set de documente care să aşeze pe baze corecte şi solide, cu adevărat în spijinul localităţilor şi cetăţenilor care ne-au ales, activitatea primarilor şi viceprimarilor.

În anexă vă prezint primele propuneri de amendare a legii 215 /2001 pe care le-am supus analizei specialiştilor Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea promovării unui proiect de lege. Voi continua să vă informez cu privire la viitorii paşi pe care îi voi întreprinde în acest demers de modificare a legislaţiei în vigoare.

Închei prin a mulţumi încă o dată pentru sprijin şi aştept cu deosebit interes propunerile şi observaţiile dumneavoastră.

ANEXA 1

Legea administraţiei publice locale, nr. 215 din 2001 prevede că primarul trebuie să-şi asume o serie de decizii importante privitoare la evoluţia şi dezvoltarea localităţii.

În aceste sens, Legea administraţiei publice locale, nr. 215 din 2001, a enumerat în art. 63 principalele atribuţii ale primarului, grupate în 5 categorii:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

c) atribuţii referitoare la bugetul local;

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

e) alte atribuţii stabilite prin lege.

Ulterior, un număr din ce în ce mai important de alte acte normative au continuat să atribuie sarcini primarului. Iar această tendinţă – care se bazează pe aplicarea principiului subsidiarităţii -, continuă să se manifeste, astfel că primarul riscă să ajungă în imposibilitatea materială de a-şi îndeplini în mod corespunzător toate atribuţiile.

Potrivit art.57 din Legea administraţiei publice locale, primarul poate delega unele atribuţii viceprimarului, iar potrivit art.65 din lege, atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate secretarului şi altor funcţionari.

Considerăm însă că textul de lege nu este suficient de permisiv şi este imperios necesar ca primarului să-i fie asigurată posibilitatea legală de a delega exercitarea anumitor atribuţii, în special a celor de strictă specialitate tehnică, către conducătorii structurilor specializate ale primăriei sau către alte persoane din aparatul de specialitate, în raport de competenţele ce le revin în domeniile respective.

Instituirea acestei posibilităţi de delegare de competenţă se impune ca o necesitate mai ales în situaţia în care primarul sau viceprimarul nu au o pregătire de specialitate tehnică – ca de exemplu în materie de construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului sau alte astfel de arii – domenii în care atribuţiile primarului ar putea fi exercitate – prin delegare de competenţă – de către arhitectul şef, sau alte persoane de specialitate, angajate ale primăriei.

Din punct de vedere tehnico-juridic, această situaţie se poate rezolva prin modificarea unui articol din Legea administraţiei publice locale, respectiv art.65, care să extindă posibilităţile actuale de delegare de competenţă.

O asemenea soluţie legislativă ar putea evita numeroasele situaţii existente în prezent în care primarul localităţii este chemat în justiţie pentru a răspunde în legătură cu aspecte ce nu intră în competenţa sa profesională, dar la a căror derulare este obligat să participe, întrucât legea nu îi permite delegarea de competenţă. Este vorba, în special, de eliberarea şi semnarea autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism.

Există primari şi viceprimari care doresc, probabil, să-şi asume riscul de a răspunde pentru documente publice, precum Autorizaţia de Construire şi Certificatul de Urbanism şi alte acte asemenea lor ,aşa că vă propun ca primul pas pe care să îl facem să fie posibilitatea de a modifica Legea 215/2001, art. 65 în care să existe posibilitatea ca primarul şi viceprimarul să poată delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege, lucru care nu este posibil în acest moment, deoarece  referitor la semnarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, în art.32 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1430/2005, (publicat în Monitorul Oficial nr. 825 din 13 septembrie 2005), s-a prevăzut în mod expres că aceste documente se emit şi se semnează de către primar, iar delegarea acestei competenţe este interzisã. Mai mult, normele prevedeau că „lipsa semnăturii atrage nulitatea actului”.

În încercarea de a da o aparenţă legală respectivei obligaţii, în art.36 alin.4 din normele respective se face trimitere la o interdicţie de delegare de competenţă pentru primar ce ar fi prevăzută de Legea nr.21/2001, ceea ce nu corespunde realităţii.

Menţionăm totodată că delegarea de competenţă este pe larg utilizată în alte state europene. Aşa de exemplu, în Belgia, primarul oraşului Bruxelles păstrează în special atribuţiile de reprezentare şi protocol, iar primarul Parisului a delegat arhitectului-şef atribuţiile legate de autorizaţiile de construire şi de urbanism.

  • Vă prezint propunerea de modificare a articolului 65 din legea 215/2001, în forma în care dorim să fie adoptată de către Parlamentul României.

Lege pentru modificarea art.65 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001

Articol unic. – Articolul 65 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare se modifică după cum urmează:

Art. 65. – Primarul poate delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului unităţii administrativ-tritoriale, conducătorilor structurilor sau personalului din aparatul de specialitate, în raport de competenţele ce le revin în domeniile respective.

Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii”.